موسسه فرهنگی قرآن و عترت امیرالمومنین علیه السلام کاشان

مجری طرح تخصصی حفظ، ترجمه، تفسیر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: دل لوح ديده است، يعنی هر آنچه كه ديده می بيند در دل ثبت می گردد.     
زهرا دري ؛ حافظ کل قرآن کريم :
زهرا دري حافظ کل قرآن کريم از استان اصفهان که با حضور در مدرسه شبانه روزي حفظ يکساله قرآن و نهج البلاغه مؤسسه اميرالمؤمنين عليه السلام کاشان در سال تحفيظي 99-98 موفق به حفظ کل قرآن کريم شده است گفت : قرآن نسخه هدايت است .
سيده صالحه حسيني ؛ حافظ کل قرآن کريم :
سيده صالحه حسيني حافظ کل قرآن کريم ازشهرکرد که توانست با حضور در مدرسه شبانه روزي حفظ يکساله قرآن و نهج البلاغه مؤسسه اميرالمؤمنين عليه السلام کاشان در سال تحفيظي 99-98 موفق به حفظ کل قرآن کريم شود گفت : اختصاص بودجه به مؤسسات قرآني نشانگر اهميت به قرآن است.
زينب مؤمني ؛ حافظ کل قرآن و نهج البلاغه :
زينب مؤمني حافظ کل قرآن و نهج البلاغه ازشهرستان اراک استان مرکزي که با حضور در مدرسه شبانه روزي حفظ يکساله قرآن و نهج البلاغه مؤسسه اميرالمؤمنين عليه السلام کاشان در سال تحفيظي 99-98 موفق به حفظ کل نهج البلاغه شده است گفت : نهج البلاغه راهنماي سعادت است .
تبسم شفيعي ؛ حافظ کل قرآن کريم :
تبسم شفيعي حافظ کل قرآن کريم ازشهرستان فلاورجان استان اصفهان که با حضور در مدرسه شبانه روزي حفظ يکساله قرآن و نهج البلاغه مؤسسه اميرالمؤمنين عليه السلام کاشان در سال تحفيظي 99-98 موفق به حفظ کل قرآن کريم شده است گفت : آرامش دروني خودرا در حفظ قرآن ديدم.
سارا شاهي ؛ حافظ کل قرآن و نهج البلاغه :
سارا شاهي حافظ کل قرآن و نهج البلاغه از اصفهان که توانست با حضور در مدرسه شبانه روزي حفظ يکساله قرآن و نهج البلاغه مؤسسه اميرالمؤمنين عليه السلام کاشان در سال تحفيظي 99-98 موفق به حفظ کل نهج البلاغه شود گفت : نهج البلاغه کاملترين دستورالعمل زندگي است.
مبينا جديدي ؛ حافظ کل قرآن کريم :
مبينا جديدي حافظ کل قرآن کريم ازآذربايجان شرقي که توانست با حضور در مدرسه شبانه روزي حفظ يکساله قرآن و نهج البلاغه مؤسسه اميرالمؤمنين عليه السلام کاشان در سال تحفيظي 99-98 موفق به حفظ کل قرآن کريم شود گفت : دوره حفظ يکساله قرآن مفيدترين و بهترين سال زندگي من بود.
نيره حکمي ؛ حافظ کل قرآن کريم :
نيره حکمي حافظ کل قرآن کريم که از شهرکرد با حضور در مدرسه شبانه روزي حفظ يکساله قرآن و نهج البلاغه مؤسسه اميرالمؤمنين عليه السلام کاشان در سال تحفيظي 99-98 موفق به حفظ کل قرآن شده است گفت : دوره حفظ يکساله قرآن و نهج البلاغه يک فرصت بندگي و خودسازي است.
فاطمه زهرا دري ؛ حافظ کل قرآن کريم :
فاطمه زهرا دري حافظ کل قرآن کريم ازاصفهان که توانست با حضور در مدرسه شبانه روزي حفظ يکساله قرآن و نهج البلاغه مؤسسه اميرالمؤمنين عليه السلام کاشان در سال تحفيظي 99-98 موفق به حفظ کل قرآن کريم شود گفت : حضور در مدرسه شبانه روزي حفظ قرآن و نهج البلاغه کاشان براي هر نوجوان و جواني لازم است .